Of download via onderstaande button (pdf)

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 3C GRUPO S.A.

 

Artikel 1. Definities

    1      Opdrachtgever: de wederpartij van 3C Grupo S.A..

    2      Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 3C Grupo S.A..

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

    1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door 3C Grupo S.A. gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door 3C Grupo S.A. verrichtte handelingen.

    2      Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

    3      Door ondertekening van een overeenkomst met 3C Grupo S.A., een door 3C Grupo S.A. gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via de orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van 3C Grupo S.A. en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

    4      Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

    5      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 3C Grupo S.A. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

    1      De door 3C Grupo S.A. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.

    2      Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en 3C Grupo S.A. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

    3      Een samengestelde prijsopgave verplicht 3C Grupo S.A. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

    4      Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

    1      In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat 3C Grupo S.A. gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

    2      Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor 3C Grupo S.A. van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

    3      Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

    4      Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht 3C Grupo S.A. niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van 3C Grupo S.A..

    5      Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting wordt gefactureerd in januari voor dat jaar.

    6      Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door 3C Grupo S.A. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

    7      Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.

    8      Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt in januari van het daarop volgende jaar. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl en .be) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland respectievelijk DNS.be. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door 3C Grupo S.A. altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.

    9      Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

    10    Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

    11    De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.

    12    Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op 3C Grupo S.A. wordt hierbij uitgesloten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

    1      De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.

    2      3C Grupo S.A. mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

    3      Opdrachtgever is gehouden de instructies van 3C Grupo S.A. omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

    4      Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.


Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

    1      3C Grupo S.A. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te  streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal 3C Grupo S.A. de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

    2      3C Grupo S.A. is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

    3      3C Grupo S.A. is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent 3C Grupo S.A. aan opdrachtgever kosten door van € 75 per backup.

    4      Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal 3C Grupo S.A. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

    5      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 3C Grupo S.A. het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

    6      Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 3C Grupo S.A. zijn verstrekt, heeft 3C Grupo S.A. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

    7      Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft 3C Grupo S.A. het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat 3C Grupo S.A. hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

    8      Indien door 3C Grupo S.A. of door 3C Grupo S.A. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 7. Meerwerk

    1      Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst die middels Groupon is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van 3C Grupo S.A. gefactureerd.

    2      Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal 3C Grupo S.A. Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

    3      Na het ondertekenen van een overeenkomst met 3C Grupo S.A., het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

    1      Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

    2      Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) kalenderjaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden voor het einde van het kalenderjaar.

    3      Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor  een minimale looptijd van 1 kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

    4      3C Grupo S.A. kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met 3C Grupo S.A. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

    5      3C Grupo S.A. heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens 3C Grupo S.A. niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 3C Grupo S.A. zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van 3C Grupo S.A. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

    6      In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

    7      In geval van niet nakoming van artikel 5.6 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

    8      In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd, 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst.

    9      Voor intellectueel eigendom en gebruikserecht na beëindiging van hostingovereenkomst zie hiervoor 10.2 en 10.4

 

Artikel 9. Levering en levertijd

    1      Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

    2      Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.

    3      3C Grupo S.A. rekent een levertijd van vier tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten of omvangrijke projecten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.

    4      De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.

    5      Het concept wordt goedgekeurd door Opdrachtgever en na (7) zeven dagen opgeleverd.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

    1      Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan 3C Grupo S.A., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts 3C Grupo S.A. daartoe bevoegd.

    2      De door 3C Grupo S.A. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan 3C Grupo S.A..

    3      Tenzij het werk er zich niet voor leent, is 3C Grupo S.A. te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

    4      De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.

    5      Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart 3C Grupo S.A. van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die 3C Grupo S.A. sluit met haar Opdrachtgevers.

    6      Alle door 3C Grupo S.A. ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door 3C Grupo S.A. voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

    7      Alle door 3C Grupo S.A. geleverd beeldmateriaal blijft eigendom van 3C Grupo S.A. en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan de door 3C Grupo geleverde website en andere door 3C Grupo S.A. geleverde projecten. Alleen na schriftelijke toestemming en betaling van een licentie mag Opdrachtgever het beeldmateriaal volgens een uitbreiding van de de overeenkomst voor andere doeleinden toepassen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

    1      Behoudens opzet of grove schuld is 3C Grupo S.A. niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten.

    2      De aansprakelijkheid van 3C Grupo S.A. zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.

    3      De Opdrachtgever is gehouden 3C Grupo S.A. te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van 3C Grupo S.A. in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

    4      3C Grupo S.A. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 3C Grupo S.A. kenbaar behoorde te zijn.

    5      Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.

    6      Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.

    7      3C Grupo S.A. is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via 3C Grupo S.A. ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.

    8      3C Grupo S.A. maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. 3C Grupo S.A. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop 3C Grupo S.A. geen invloed kan uitoefenen.

    9      3C Grupo S.A. is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door 3C Grupo S.A. doorgevoerd.

    10    3C Grupo S.A. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

    11    3C Grupo S.A. is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van 3C Grupo S.A. aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

    12    3C Grupo S.A. maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. 3C Grupo S.A. is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

    13    Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van 3C Grupo S.A. vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van 3C Grupo S.A.. 3C Grupo S.A. is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

    14    Hosting vind plaats bij derden op een server in België met uitwijkmogelijkheden naar reserver servers. Website en mailbox worden gescheiden gehost waardoor bij uitval van de website werking van de mail gewaarborgd blijft. 3C Grupo is echter niet aansprakelijk voor het niet langer of gedeeltelijk functioneren bij technische uitval. 3C Grupo S.A. zal echter alles in het werk stellen om storingen te verhelpen en processen te verbeteren.

    13    Indien 3C Grupo S.A. niet het volledige beheer heeft over DNS instellingen bij b.v. uitbesteding van het netwerk c.q. mailserver door Opdrachtgever bij een eigen leverancier, is 3C Grupo S.A. op geen enkele wijze verantwoordelijk bij niet of gedeeltelijk werken van de website en mailverkeer.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

    1      In geval van overmacht is 3C Grupo S.A. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

    2      Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan 3C Grupo S.A. kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

    3      In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

 

Artikel 13. Diverse bepalingen

    1      Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

    2      Alle geschillen tussen 3C Grupo S.A. en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

    3      3C Grupo S.A. kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

    4      3C Grupo S.A. heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 14. Privacy bepalingen

    1      Uw persoonsgegevens worden door 3C Grupo S.A. gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

    2      Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. 3C Grupo S.A. verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Laatste update algemene voorwaarden 1-1-2016

Bijlage tarieven 2016

 

Tarieven gelden voor het jaar 2016, prijzen zijn exclusief BTW.

 

Omschrijving

 

 

 

Tarief

 

Tijdséénheid

Uurtarief normaal

 

 

 

45,00 €

 

per uur

Uurtarief op lokatie

 

 

 

75,00 €

 

per uur

Hosting en domeinaambeheer

pakket 1*

 

ruimte 150MB

traffic 75GB

mailbox 100mb

technisch onderhoud

SEO light

Google analytics rapportage

 

185,00 €

 

per jaar

Hosting en domeinaambeheer

pakket 2*

 

ruimte 300MB

traffic 150GB

mailbox 300mb

technisch onderhoud

SEO light

Google analytics rapportage

 

275,00 €

 

per jaar

Service contract Light

 

kleine content updates en aanpassingen, SEO, Social Media beheer en toegang tot helpdesk

 

25,00 €

 

per maand

Service contract Heavy

 

Als Service contract Light maar met volledig site beheer en opvolging

 

150,00 €

 

per maand

Direct mailing beheer

 

creëren e-mailings tot gemiddeld 3 maand

tot 2000 adressen

 

75,00 €

 

per half jaar

Fotografie

 

buiten overeenkomst

 

120,00 €

 

per uur

Toegang helpdesk/ cq interventies

 

zonder servicecontract

 

12,50 €

 

per kwartier